Anunt Concurs Post Temporar Vacant Bibliotecar I S

0
829

ANUNȚ

LICEUL TEHNOLOGIC „G. G. LONGINESCU” cu sediul în localitatea FOCȘANI, str. Mărășești, nr. 50,  județul VRANCEA, în conformitate cu Hotărârea nr. 1.336/ 28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și art. 30 din Legea 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare,  organizează concurs pentru ocuparea următorului post pe perioadă determinată – temporar vacant:

 1. A) NUMĂRUL POSTURILOR: 1 (UNU)

Denumirea și nivelul postului: BIBLIOTECAR I S

Compartimentul: Personal didactic auxiliar

Durata contractului și timpului de lucru: determinată, normă întreagă (8/40)

 1. B) DOSARUL DE CONCURS VA CUPRINDE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

1) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;

2) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;

3) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

4) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția publică;

5) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

6) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

7) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

8) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

9) curriculum vitae, model comun european.

10) Adeverință care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarele de concurs se depun la LICEUL TEHNOLOGIC „G. G. LONGINESCU”, localitatea Focșani, jud. Vrancea. str. Mărășești, nr. 50, compartimentul secretariat, tel. 0237/223074, e-mail:  longinescufocsani@yahoo.com.

 

Perioada de depunere a dosarelor: 20.01. 2023 – 30.01.2023, între orele 1000 – 1400

Probă scrisă: 07.02.2023 – ora 0900

Probă interviu: 10.02.2023 – ora 900

C.1) CONDIŢIILE GENERALE PREVĂZUTE LA ART. 15 DIN H.G. NR. 1336 / 2022 PENTRU OCUPAREA UNUI POST CONTRACTUAL VACANT :

 1. are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. cunoaște limba română, scris si vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securitătii nationale, contra autorității, contra umanitătii, infracțiuni de coruptie sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârțite cu intenție care ar face o persoana candidata la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsa complementară prin care i-a fost interzis exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocuparii unei functii sau a exercitarii unei profesii;
 8. nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si funționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

C.2)  CONDIŢIILE SPECIFICE NECESARE ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA CONCURS ŞI A OCUPĂRII POSTULUI DE BIBLIOTECAR I S SUNT:

 • Studii : absolvirea cu examen de diplomă a unei instituții de învățământ superior, secția de biblioteconomie;
 • Vechime în specialitatea postului:- minim 7 ani;
 • Nu se pot înscrie la concurs candidații care împlinesc vârsta de pensionare în următorul an.

D.1) BIBLIOGRAFIE

MEN Legea Educației Nr. 1/2011 2011
MEN REGULAMENT de organizare și funcționare a bibliotecilor școlare și a centrelor de documentare și informare – ORDIN nr. 5.556/2011 2011
Monitorul Oficial Legea bibliotecilor actualizată nr. 334/31.05.2002, republicată în 2005 2002
Rudeanu Laura Manualul bibliotecarului școlar 2003
BCU, ABIR Metodologia de aplicare a normelor ISBD(M) 1993
Biblioteca Națională a României Clasificarea zecimală universală. Ediție medie intenațională în limba română 1998
Regneala, Mircea Studii de biblioteconomie 2000
MECTS Fișa cadru a postului pentru personalul didactic auxiliar de bibliotecar, documentarist, redactor 2011
Corbu George, Mihaela Helene Dinu Bibliotecă, Bibliotecar, Biblioteconomie: Tendințe și dezvoltări românești în tehnica de bibliotecă. 2007
Horvat Săluc Introducere în biblioteconomie 1997
Ciubancan Lucia Bibliotecarul Școlar – ghid practic 2002

 

D2) TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE OCUPARE A POSTULUI DE BIBLIOTECAR I S

 1. Rolul bibliotecii şcolare
 • Funcţiile bibliotecii şcolare şi ale bibliotecarului şcolar
 1. Dezvoltarea colecţiilor
 • Mijloace de completare a colecţiilor
 • Criterii de dezvoltare a colecţiilor în biblioteca şcolară
 1. Evidenţa colecţiilor
 • Proceduri de evidenţa publicaţiilor
 • Primirea publicaţiilor şi introducerea lor în gestiunea bibliotecii (acte şi activităţi legate de primirea publicaţiilor)
 • Documente de evidenţă (RMF, RI, fişe de evidenţă preliminară pentru seriale)
 1. E) CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI, ETAPELE ȘI PROBELE CONCURSULUI:

Concursul va consta în următoarele etape:

 1. Depunerea dosarelor
 2. Selecția dosarelor
 3. Proba scrisă
 4. Interviu

 

CALENDARUL CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTULUI DE BIBLIOTECAR I S

Nr. crt. Etapa de concurs Data desfășurării
1 Publicarea anunțului 20.01.2023 pe portalul posturi.gov.ro
2 Depunerea dosarelor 20.01.2023 – 30.01.2023, între orele 1000-1400
Selecția dosarelor 31.01.2023, afișare până la ora 1300
Contestații cu privire la rezultatul selecției dosarelor de înscriere 01.02.2023,  între orele 900 – 1500
Soluționarea contestațiilor (afișare) 02.02.2023, ora 1200
3 Probă scrisă 07.02.2023, ora 900
Afișarea rezultatelor probei scrise 08.02.2023, ora 900
Contestații  cu privire la rezultatul probei scrise 08.02.2023. orele 1000 – 1600
Soluționarea contestațiilor (afișare) 09.02.2023, ora 1300
4 Interviu 10.02.01.2023, ora 900
Afișarea rezultatelor interviului 13.02.2023, ora 900
Contestații  cu privire la rezultatul interviului 13.02.2023, ora 1000– 1400
Soluționarea contestațiilor (afișare) 14.02.2023, ora 1000
5 Afișarea rezultatelor finale 15.02.2023, ora 1000

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Liceului Tehnologic „G. G. Longinescu”, localitatea Focșani, jud. Vrancea, str. Mărășești, nr. 50, tel. : 0237/223.074, e-mail: longinescufocsani@yahoo.com.

Notă:

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă. Candidații care nu obțin minim 50 de puncte la proba scrisă nu pot participa la cea de a doua probă – interviul. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu. Se consideră admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj.

 

Director,

Prof. Danciu Cătălin

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here