Anunt Concurs Angajare Laborant

0
3532

Liceul Tehnologic „G.G.Longinescu” Focșani scoate la concurs 1 post de LABORANT M (perioadă nedeterminată).

Cadru legal: H.G. nr.286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

 Condiţii de ocupare a postului / tematică LABORANT M

1.CERINȚE SPECIFICE privind ocuparea postului:

 • studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat sau studii postliceale absolvite cu certificat de calificare în domeniu;
 • vechime în specialitate: minim 4 ani;
 • nu se pot înscrie la concurs candidații care împlinesc vârsta de pensionare în următorii 4 ani.

2.CERINȚE GENERALE privind ocuparea postului:

– are cetățenia română, a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
– cunoaște limba română, scris și vorbit;
– are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
– are capacitate deplină de exercițiu;
– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
– îndeplinește condițiile de studii și, după caz de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
– nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepție situației în care a intervenit reabilitarea.

3.TEMATICA DE CONCURS pentru ocuparea postului:

 • Aparate, ustensile de laborator utilizate in laboratorul de chimie – biologie la clasele IX – XII;
 • Experimentul de laborator – activități practice;
 • Rolul laborantului în pregătirea experimentelor;
 • Prevenirea accidentelor în laboratorul de chimie – biologie;
 • Utilizarea tehnologiei informatice multimedia în gestionarea laboratoarelor școlare (chimie – biologie), în activitățile didactice.
 1. Bibliografie :

–           Legea Educației Naționale Nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;

–           Ordinul nr. 5447 din 31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;

–           Legea nr. 319/2006, legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

–           Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, republicată în 17.04.2019;

–           Programele școlare în vigoare pentru disciplinele chimie și biologie, clasele IX – XII, privind activitatea de laborator (lucrări de laborator incluse în manuale în vigoare).

 1. DOSARUL DE CONCURS se va depune personal la secretariatul școlii, în perioada 02– 15 martie 2022 (inclusiv), între orele 900-1400și va cuprinde obligatoriu următoarele documente:
 2. Cerere de înscriere la concurs adresată directorului instituţiei publice organizatoare;
  2. Copie a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. Copie a certificatului de naștere;
  4. Copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor și calificarea;
  6. Copie a carnetului de muncă( dacă este cazul);
  7. Cazier judiciar;
  8. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  9. Curriculum vitae – model European.
 3. Dosar cu șină
  11. Prezentarea de copii a unor certificate de absolvire de programe de formare profesională în învățământ, constituie un avantaj în evaluarea candidatului.

Notă: Copiile documentelor vor fi însoțite de actele originale pentru validarea acestora și înscrierea conform cu originalul, în fața candidatului.

6 .DATE CONCURS

– Depunerea dosarelor candidaților –  02-15 martie 2022 (inclusiv), între orele 9,00 – 14,00;
– Selecția dosarelor și afișarea rezultatelor selecției dosarelor – 16 martie 2022, ora 10:00;

– Depunerea contestațiilor în urma selectiei dosarelor – 16 martie 2022, între orele 10,00-14,00
– Proba scrisă – 24 martie 2022, ora 900 la sediul unității școlare;

– Afisarea rezultatelor la proba scrisă – 25 martie 2022, ora 900 la sediul unității școlare;

– Depunerea contestațiilor la proba scrisă – 25 martie 2022, orele 900-1200 la sediul unității școlare;

– Afisarea rezultatelor la proba scrisă, după contestații – 25 martie 2022, ora 1500;

Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă

– Proba Interviu – 28 martie 2022, ora 900 la sediul unității școlare;

– Afișarea rezultatelor la proba interviu – 28 martie 2022, ora 15:00 la sediul unității școlare;

– Depunerea contestațiilor la proba interviu – 29 martie 2022, orele 900-1100 la sediul unității școlare;

– Afișarea rezultatelor finale – 29 martie 2022, ora 1500.

Pentru fiecare probă punctajul maxim este de 100 de puncte. Sunt declarați admiși la proba scrisă și proba interviu candidații care au obținut minimum 50 de puncte la fiecare probă. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a rezultatelor la cele două probe.
Se consideră admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru acest post, cu condiția ca acesta să fi obținut punctajul minim necesar.

Alte informații suplimentare se pot obține la sediul Liceului Tehnologic „G. G.Longinescu”, telefon 0237/223074.

Click AICI pentru a vizualiza anuntul in format .pdf.

Fisa postului pentru laborant M poate fi vizualizata AICI.

DIRECTOR,

PROF. CĂTĂLIN DANCIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here